Klauzula RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych klienta jest Sapor Textile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rzgowie (95-030), ul. Długa 14, KRS: 0000578547 zwanych dalej Administratorem Danych. kontakt email: s.pawlik@saportextile.pl, d.bednarski@saportextile.pl

Dane osobowe klienta przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim umowy, podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych (np. wystawianie i przechowywanie faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje), a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO) i przechowywane będą przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe oraz podmioty, którym administrator może udostępnić dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, takie jak, np.:

-podmiotom realizującym prace lub usługi na rzecz Administratora Danych, np. z zakresu księgowości, kadr i BHP, obsługi prawnej, dostarczania i wspierania systemów teleinformatycznych Administratora Danych - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych zawartych pomiędzy Administratorem Danych a ww. podmiotami.

-operatorom pocztowym i kurierom.


Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych:

-dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-przenoszenia własnych danych osobowych oraz do uzyskania kopii własnych danych osobowych;

-cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej przez Panią/Pana zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora Danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy przez Administratora Danych. Nie dotyczy to danych opcjonalnych, tj. co do których Administrator Danych wyraźnie wskazał, że ich podanie nie warunkuje zawarcia lub realizacji umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane i wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.